Praktijkinformatie

Update aanmeldmogelijkheden

Update per 27-2-2024: Er is momenteel géén ruimte voor nieuwe aanmeldingen voor behandeling. Zodra er weer ruimte beschikbaar komt voor nieuwe patiënten, zal dit hier kenbaar worden gemaakt. 

Profiel

Drs. D.G. Con is psychotherapeut BIG en psychiater. Binnen zijn psychotherapiepraktijk richt hij zich in het bijzonder op degenen die nood hebben aan psychotherapie en hiervoor specifiek op zoek zijn naar een psychiater-psychotherapeut in een vrijgevestigde praktijk. Zijn denkkader oftewel therapieoriëntatie is psychoanalytisch. Hij is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), Federatie Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Vereniging van Vrijgevestigde Psychiaters Limburg (VVPL), Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie (VVPT) en aspirant-lid van TFP Nederland. Daarnaast is hij bestuurslid van de Afdeling Psychotherapie van de NVvP en Stichting PILL (www.stichting-pill.nl). Dit opiniestuk van drs. Con verschenen in Het Parool: https://www.parool.nl/columns-opinie/we-plakken-te-snel-een-etiket-op-kinderen-die-zich-iets-anders-gedragen~bc3963ea/ geeft een indruk van zijn visie. 

Werkwijze

De praktijk biedt in toenemende mate zorg in online en blended vorm aan. Dit laatste maakt het mogelijk voor patiënten van buiten de regio Zuid-Limburg om gebruik te maken van het zorgaanbod. 

Bij iedere nieuwe patiënt vindt er een intake plaats bestaande uit ongeveer twee tot vier afzonderlijke diagnostische gesprekken, gevolgd door een adviesgesprek. Hierna kan desgewenst een behandeling/psychotherapie van start gaan. De wekelijkse frequentie voor psychotherapie varieert van één tot twee sessies. 

Aanbod

Het hoofdaanbod bestaat uit individuele psychotherapie op psychoanalytische grondslag en traumabehandeling voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek en traumagerelateerde problematiek.

Hiernaast is er een aanvullend oftewel flankerend aanbod bestaande uit:

  • Diagnostisch onderzoek op verzoek van collega psychotherapeuten, psychologen en huisartsen op basis van een specifieke vraagstelling van de aanvrager. De conclusies en het advies worden aan het einde van het traject teruggekoppeld aan de aanvrager. Mogelijke redenen voor onderzoek zijn: twijfels of vragen rondom een elders gestelde diagnose of een behandeling elders die onvoldoende vordert. Een diagnostisch onderzoekstraject kan ook in het kader van een 'second opinion'.
  • Leertherapie voor assistenten en kandidaten in opleiding tot psychiater, psychotherapeut en klinisch psycholoog.

  • Advies bij afbouw van psychiatrische medicatie. 

Drs. Con neemt géén patiënten meer in behandeling die uitsluitend een vraag hebben naar medicatiebehandeling (uitgezonderd afbouw van medicatie). Dit betekent dat u ook niet in zorg wordt genomen als u enkel medicatiebehandeling wenst voor adhd. 

Doelgroep

Adolescenten (vanaf 12 jaar), jongvolwassenen en volwassenen.

Hiernaast biedt de praktijk sinds 2016 zorg aan een specifieke doelgroep, namelijk zorgpersoneel, inclusief artsen en medisch-specialisten, waarbij een kleinschalige context wenselijk is en waar maximale discretie kan worden geboden. 

De praktijk biedt géén hulp aan kinderen jonger dan 12 jaar, aangezien dit laatste de beschikbaarheid van een op kinderen toegespitst behandelteam vraagt. Drs. Con is verder niet gespecialiseerd in ouderenpsychiatrie (de behandeling van personen van 70 jaar en ouder).

Wanneer psychotherapie?

Indicaties voor een (psychoanalytische) psychotherapie zijn terugkerende psychische problemen als angst, somberheid, onverklaarde lichamelijke klachten en identiteitsproblemen in bredere zin. Vooral wanneer kortdurende behandelingen niet geholpen hebben. Identiteitsproblemen kunnen ervaren worden als onbegrepen of negatieve gevoelens over zichzelf en anderen, niet snappen waarom je doet zoals je doet en het gevoel vast te lopen in het eigen leven. Er kan ook sprake zijn van terugkerende problemen in contact met anderen, rond relaties, studie en werk. Belangrijk voor een psychotherapie is dat de persoon in kwestie een eigen vraag heeft en gemotiveerd is om voor langere tijd in een psychotherapie te investeren. 

Een bijzondere toepassing van psychotherapie is de behandeling van psychotrauma. Drs. Con biedt evidence based traumabehandeling aan, waar EMDR en imaginaire exposure (T-CGT) deel van uitmaken. 

Indicatiegebieden voor verwijzers

Verwijzers kunnen voor psychotherapie verwijzen bij een vermoeden van: persoonlijkheidsproblematiek, identiteitsproblematiek, traumagerelateerde problematiek, medisch onverklaarde lichamelijke klachten, angst- en stemmingsproblematiek en psychotische problematiek. Van de verwijzer wordt gevraagd enkel te verwijzen als redelijkerwijze aangenomen kan worden dat de problematiek behandeld kan worden binnen de setting van een vrijgevestigde psychotherapiepraktijk. Het is van belang dat u als verwijzer uw patiënt er op wijst dat Psychotherapiepraktijk drs. D.G. Con géén contracten heeft met zorgverzekeraars. Patiënten ontvangen zelf de factuur voor hun behandeling en kunnen achteraf vergoeding claimen bij hun zorgverzekeraar. 

Contra-indicaties

In de volgende gevallen is de setting van een vrijgevestigde praktijk niet geschikt om gepaste zorg te bieden: 

  • drugsgebruik en ernstige verslaving 
  • verstandelijke beperking 
  • acute crisis, regelmatige terugkerende crises, noodzaak aan een crisisopname, 24-uurs zorg of dagbehandeling
  • ernstige gedragsproblematiek, zoals agressie en ernstige zelfmoordneigingen. 
  • problemen waarvan redelijkerwijs aangenomen mag worden dat zorg door een behandelteam in een instelling nodig is.

In bovengenoemde gevallen dient u een verwijzing naar een ggz-instelling, ziekenhuis of crisisdienst te bespreken met uw huisarts.

Verwijzing

In Nederland dient u als patiënt over een verwijsbrief te beschikken om gebruik te maken van specialistische zorg. Dit laatste is een standaardeis van zorgverzekeraars. Een verwijsbrief kan afgegeven worden door een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. In de verwijsbrief dient het volgende te staan: 1. verwijzing voor gespecialiseerde GGZ, 2. de DSM-classificatie die door de huisarts/verwijzer vermoed wordt, 3. de AGB-code van de verwijzer, 4. de handtekening van de verwijzer en 5. de datum van verwijzing. 

Verwijzende collega's worden aangemoedigd vooraf per e-mail of telefonisch te overleggen alvorens een patiënt te verwijzen. 

Aanmelding

Aanmelding dient per e-mail plaats te vinden via con@psychiatermaastricht.nl.  Uw aanmelding is compleet als u zowel een geldige verwijsbrief als onderstaande drie formulieren ingevuld en als scan (bij voorkeur als PDF-document) meestuurt. Binnen enkele dagen na uw aanmelding krijgt u per mail of telefonisch bericht. Aanmelding betekent niet dat u daadwerkelijk in zorg genomen kunt worden. Pas na de intake krijgt u in een adviesgesprek te horen in hoeverre u  daadwerkelijk in behandeling kan worden genomen. Reden voor dit laatste is dat niet alles binnen een vrijgevestigde praktijk behandeld kan worden. Na de intake is het mogelijk dat u toch naar een instelling of collega elders verwezen moet worden. Desgewenst is een vrijblijvende en korte online kennismaking vooraf mogelijk, zodat u kunt opmaken of u bij de juiste behandelaar bent. 

Een huisarts, bedrijfsarts of medisch-specialist kan voorafgaand aan een aanmelding contact opnemen om te overleggen of bespreken in hoeverre het aanbod van de praktijk passend is. Een verzoek tot intercollegiaal overleg dient plaats te vinden via: con@psychiatermaastricht.nl 

Invulformulier Personalia Psychotherapiepraktijk Drs D G Con
Word – 53,2 KB 39 downloads
Betalingsvoorwaarden Jaar 2024 Psychiatrie Psychotherapiepraktijk Drs DG Con
PDF – 75,0 KB 38 downloads
Formulier Toestemming Medische Informatie Uitwisseling
Word – 53,4 KB 38 downloads

Tarieven & vergoeding volwassenen (Nederland, 18+)

Psychotherapiepraktijk drs. D.G. Con is een volledig contractvrije oftewel ongecontracteerde, vrijgevestigde praktijk. Dit geldt voor veel vrijgevestigde praktijken en houdt in dat de praktijk géén contracten heeft met zorgverzekeraars. Het niet aangaan van deze contracten is helaas de enige manier voor vrijgevestigde praktijken om zich te beschermen tegen de hinderlijke bureaucratie en toenemende invloed van zorgverzekeraars op de inhoud en vorm van het werk. Dit heeft als gevolg dat u als patiënt periodiek rechtstreeks een factuur voor de genoten zorg ontvangt. De gefactureerde zorgkosten dient u zelf te voldoen. Vervolgens kunt u de zorgkosten declareren bij uw zorgverzekeraar.

Drs. Con hanteert de geldende tarieven zoals jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De tariefbeschikking voor het jaar 2024 is te raadplegen via de volgende webpagina: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_752075_22

De hoogte van de vergoeding die u als patiënt van de zorgverzekeraar ontvangt, varieert per zorgverzekeraar en is daarnaast afhankelijk van de polis. Een zuivere restitutiepolis biedt de hoogste vergoeding, meestal volledig, al is dit laatste helaas geen garantie. Bij de naturapolis of budgetpolis, zal de zorgverzekeraar meestal maar 60% van de zorgkosten vergoeden wanneer u gebruik maakt van een contractvrije zorgverlener. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van de gefactureerde zorgkosten. Informeer daarom vooraf bij uw zorgverzekeraar hoeveel u terugbetaald gaat krijgen, wanneer u in zorg gaat bij een zelfstandig gevestigd psychiater (gespecialiseerde ggz) in een contractvrije praktijk. Op de webpagina van de Contractvrije Psycholoog vindt u een handige tabel met een overzicht van zorgverzekeraars die 100% vergoeden bij contractvrije zorg. Deze webpagina is te raadplegen via: https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2024/ 

Drs. Con hanteert onderstaande geldende standaardtarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa):

Tarieven jaar 2023  (bron: Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_724624_22/1/ )

Diagnostiek 45 min. regulier tarief code CO 0399 € 247,32
Diagnostiek 60 min. regulier tarief code CO 0529 € 284,62
Diagnostiek 75 min regulier tarief code CO 0659 € 346,76
Diagnostiek 90 min regulier tarief code CO 0789 € 424,98

Behandeling 45 min. regulier tarief code CO 0464 € 210,66
Behandeling 45 min. verlaagd tarief code CO 0465 € 172,17
Behandeling 60 min regulier tarief code CO 0594 € 250,71
Behandeling 60 min verlaagd tarief code CO 0595 € 203,59.

Tarieven jaar 2024 (bron: Nederlandse zorgautoriteit (NZa), https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_752075_22/ )

Diagnostiek 45 min. tarief code CO 0399 € 261,75
Diagnostiek 60 min. tarief code CO 0529 € 301,42
Diagnostiek 75 min tarief code CO 0659 € 367,08
Diagnostiek 90 min tarief code CO 0789 € 450,09

Behandeling 45 min. tarief code CO 0464 € 223,18
Behandeling 60 min. tarief code CO 0594 € 265,70.

Het aantal zorgverzekeringen dat per 2024 de zorgkosten bij ongecontracteerde zorg voor 100% dekt, is beperkt tot de hieronder genoemde verzekeringen. Dit zijn namelijk per 2024 de enige overgebleven zuivere restitutiepolissen:

a.s.r. - Basisverzekering Restitutie

Aevitae - Basisverzekering Restitutie / Eigen Keuze 

Menzis - Menzis Basis Vrij

Alle drie hierboven opgesomde verzekeringen zijn zogenaamde restitutiepolissen. Over het algemeen wordt de restitutiepolis aangeraden, omdat bij deze de kosten van behandeling bij een ongecontracteerde zorgverlener -in beginsel- volledig worden vergoed.

Alle andere verzekeringen zijn of combinatiepolissen of naturapolissen. Bij zowel de combinatiepolis als de naturapolis vergoedt de zorgverzekeraar enkel een percentage van de zorgkosten. Hoeveel procent precies vergoedt wordt in geval van ongecontracteerde zorg is na te lezen in de polisvoorwaarden. Het beste advies is echter om vooraf schriftelijk, bijvoorbeeld per mail, bij de zorgverzekeraar te informeren hoeveel procent vergoed wordt en ook hoeveel u als patiënt zelf moet bijbetalen als u naar een ongecontracteerde zelfstandig gevestigde psychiater gaat. 

Machtigingseis

Twee van bovengenoemde aanbieders van restitutiepolissen, i.e. a.s.r. en Aevitae, eisen dat de patiënt vooraf toestemming voor zorg vraagt bij de zorgverzekeraar, de zogenaamde machtigingseis. Zonder goedkeuring vooraf van de zorgverzekeraars a.s.r. en Aevitae worden de zorgkosten zelfs met een restitutiepolis niet vergoed. 

Het verkrijgen van toestemming van de zorgverzekeraar houdt meestal in dat u afstand doet van uw recht op privacy, aangezien er gedetailleerde medische informatie, waaronder de verwijsbrief van uw huisarts, diagnostische informatie, behandelplan, DSM-classificatie en dergelijke, door uzelf verstrekt moeten worden aan de zorgverzekeraar. 

Drs. Con verstrekt uit privacyoverwegingen géén medische informatie in het kader van de machtigingseis aan zorgverzekeraars! De patiënt is uiteraard vrij om informatie te verstrekken aan de zorgverzekeraar.

Vergoeding jeugdigen (12 - 17 jaar)

Sinds enkele jaren wordt de zorg voor jeugdigen betaald door de gemeente waar de jongere woont. Gemeenten vereisen dat de zorgverleners een contract sluiten met de gemeenten. Gemeenten betalen kortom enkel voor zorg door zorginstellingen, waarmee ze een contract hebben. Doordat het contracteerproces dusdanig bureaucratisch en tijdrovend is, zijn er momenteel nog nauwelijks vrijgevestigde psychiaters en psychologen die rechtstreeks contracten met gemeenten hebben. Drs. Con heeft géén contracten met gemeenten. Dit betekent helaas dat jeugd-ggz vanuit de vrijgevestigde praktijk voor eigen rekening van de ouders/verzorgers is. Soms lukt het ouders toch om achteraf de rekening voor ongecontracteerde jeugd-ggz vergoed te krijgen door hun gemeente. Drs. Con kan bij dit laatste niet bemiddelen. Zorgkosten die ouders niet anderszins vergoed krijgen, zijn vanaf een bepaald drempelbedrag belasting aftrekbaar. 

Het standaardtarief voor jeugd-ggz bedraagt voor behandeling 45-60 min. € 162,21 en voor diagnostiek 60 min. € 233,18. Bij jeugdigen is soms aanvullend testonderzoek door een psycholoog nodig. De kosten hiervan worden separaat in rekening gebracht door de psycholoog die de testen afneemt. 

Wachttijd

Aanmeldingswachttijd (= tijd tussen het moment dat u zich aanmeldt en het moment dat het intakegesprek plaatsvindt): max. 6 weken. Behandelingswachttijd (= aantal weken tussen het laatste intakegesprek en het eerste behandelcontact): max. 3 weken. 

Vakantie- en afwezigheid

Vakantie en afwezigheid zal ruim vooraf bekend worden gemaakt op dit gedeelte van de webpagina. Incidenteel zal de praktijk op de vrijdagen gesloten zijn in verband met bijscholing. Tijdens vakanties van drs. Con zijn er collega's die voor spoedeisende vragen waarnemen vanuit hun eigen praktijk. 

De praktijk is van dinsdag 21 mei t/m vrijdag 7 juni 2024 gesloten. 

De praktijk is van maandag 29 juli t/m vrijdag 2 augustus 2024 gesloten.

Gedurende de maand september 2024 zal de praktijk gedurende drie weken gesloten zijn. Specifieke data volgen nog.