Praktijkinformatie

Update aanmeldmogelijkheden psychotherapie

30-01-2022: Er zijn momenteel beperkte mogelijkheden voor individuele psychotherapie, met ruimte op de dinsdag-, woensdag- en vrijdagmiddag. 

Maatregelen in verband met COVID-19

In verband met maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van COVID-19 vinden op dit moment een beperkt aantal therapieafspraken plaats op de praktijklocatie. Andere gesprekken, waaronder intake- en onderzoeksgesprekken, vinden plaats via beeldverbinding. U wordt met klem verzocht NIET naar de praktijklocatie te komen als u last heeft van hoesten, keelpijn, neusklachten of verhoging. Ook als u een gezinslid of huisgenoot heeft met een positieve testuitslag, dient u NIET naar de praktijk te komen. Laat de afspraak in deze gevallen omzetten naar een beeldbelafspraak. 

Profiel

Drs. D.G. Con is psychotherapeut BIG en psychiater. Binnen zijn psychotherapiepraktijk richt hij zich in het bijzonder op degenen die nood hebben aan een langer durende psychotherapie en hiervoor specifiek op zoek zijn naar een psychiater-psychotherapeut in een vrijgevestigde praktijk. Zijn denkkader oftewel therapieoriëntatie is psychoanalytisch. Hij is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Vereniging van Vrijgevestigde Psychiaters Limburg (VVPL), Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie (VVPT) en aspirant-lid van TFP Nederland. Daarnaast is hij ook bestuurslid van de Afdeling Psychotherapie van de NVvP. Opiniestuk van drs. Con verschenen in Het Parool: https://www.parool.nl/columns-opinie/we-plakken-te-snel-een-etiket-op-kinderen-die-zich-iets-anders-gedragen~bc3963ea/ 

Werkwijze

De praktijk biedt in toenemende mate zorg in online en blended vorm. Dit laatste maakt het mogelijk voor patiënten van buiten de regio Zuid-Limburg om gebruik te maken van het zorgaanbod. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van beveiligde en speciaal voor de zorg ontworpen beeldbelsystemen.

Bij iedere nieuwe patiënt vindt er een intake plaats bestaande uit vier afzonderlijke diagnostische gesprekken, gevolgd door een adviesgesprek. Hierna kan desgewenst een behandeling/psychotherapie van start gaan. De wekelijkse frequentie voor psychotherapie varieert van één tot twee sessies. 

Aanbod

Het hoofdaanbod is individuele psychotherapie op psychoanalytische grondslag voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek en traumagerelateerde problematiek. Hiernaast is er een aanvullend oftewel flankerend aanbod bestaande uit:

  • Psychiatrisch onderzoek op verzoek van collega psychotherapeuten, psychologen en huisartsen. Dit houdt in dat een patiënt voor een diagnostisch onderzoekstraject gezien wordt. Hierna worden conclusies en advies teruggekoppeld aanvragend huisarts, psycholoog of psychotherapeut. Redenen voor een psychiatrisch onderzoek kunnen zijn twijfels of vragen rondom een eerder gestelde diagnose of een behandeling elders die onvoldoende vordert. 
  • Op beperkte schaal aanvullende medicatiebehandeling of medicatieadvies op verzoek van huisartsen en psychologen. Aanvullend betekent in dit geval: naast een lopende psychotherapie of psychologische behandeling elders. De praktijk neemt echter géén patiënten aan die alleen medicatiebehandeling zoeken voor ADHD of ADD. 
  • Second opinion
  • Leertherapie aan artsen in opleiding tot psychiater.

Doelgroep

Adolescenten, jongvolwassenen en volwassenen. Hiernaast biedt de praktijk sinds 2016 zorg aan een specifieke doelgroep, namelijk zorgpersoneel, inclusief artsen en medisch-specialisten, die een kleinschalige context wensen waar de nodige descretie kan worden geboden. 

Wanneer psychotherapie?

Indicaties voor een (psychoanalytische) psychotherapie zijn terugkerende psychische problemen als angst, somberheid, onverklaarde lichamelijke klachten en identiteitsproblemen in bredere zin. Vooral wanneer kortdurende behandelingen niet geholpen hebben. Identiteitsproblemen kunnen concreet ervaren worden als onbegrepen of negatieve gevoelens over zichzelf en anderen, niet snappen waarom je doet zoals je doet en het gevoel vast te lopen in het eigen leven. Er kan ook sprake zijn van terugkerende problemen in contact met anderen, rond relaties, studie en werk. Belangrijk voor een psychotherapie is dat de persoon in kwestie een eigen vraag heeft, een persoonlijk lijden ervaart en gemotiveerd is om voor langere duur in een psychotherapie te investeren. 

Indicatiegebieden voor verwijzers

Verwijzers kunnen verwijzen bij een vermoeden van: persoonlijkheidsproblematiek of (in ontwikkeling zijnde) persoonlijkheidsstoornis, trauma-gerelateerde problematiek, medisch onverklaarde lichamelijke klachten, angst- en stemmingsproblematiek en psychotische problematiek. 

Contra-indicaties

In de volgende gevallen is de setting van een vrijgevestigde praktijk niet geschikt om gepaste zorg te bieden:

  • leeftijd < 12 jaar
  • stoornissen in middelengebruik en ernstige verslaving 
  • ernstige eetstoornis
  • verstandelijke beperking
  • acute crisis, regelmatige terugkerende crises, noodzaak aan een crisisopname, 24-uurs zorg of dagbehandeling
  • ernstige gedragsproblematiek, in het bijzonder ernstige agressie.

In bovengenoemde gevallen dient u een verwijzing naar een ggz-instelling, ziekenhuis of crisisdienst te bespreken met uw huisarts.

Verwijzing

In Nederland dient u als patiënt over een verwijsbrief te beschikken om gebruik te maken van specialistische zorg. Dit laatste is een standaardeis van zorgverzekeraars. Een verwijsbrief kan afgegeven worden door een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. In de verwijsbrief dient het volgende te staan: 1. verwijzing voor S-GGZ (= gespecialiseerde GGZ), 2. de DSM-classificatie die door de huisarts/verwijzer vermoed wordt, 3. de AGB-code van de verwijzer, 4. de handtekening van de verwijzer en 5. datum verwijzing. Een verwijsbief is niet noodzakelijk in alle gevallen waarbij u de kosten niet gaat of kunt declareren bij een zorgverzekeraar in Nederland. 

Verwijzende collega's mogen desgewenst per e-mail of telefonisch overleggen alvorens een patiënt te verwijzen.

Aanmelding

Aanmelding dient per e-mail plaats te vinden via: praktijk@davidcon.com. Uw aanmelding is compleet als u zowel een geldige verwijsbrief als onderstaande drie formulieren ingevuld en als scan (bij voorkeur PDF-formaat) meestuurt. Binnen enkele dagen na uw aanmelding krijgt u bericht per mail of telefonisch. Aanmelding betekent niet dat u daadwerkelijk in zorg genomen kunt worden. Pas na de intake krijgt u in een adviesgesprek te horen in hoeverre u  daadwerkelijk in behandeling kan worden genomen. Reden voor dit laatste is dat niet alle problematieken binnen een vrijgevestigde praktijk behandeld kunnen worden. 

Formulier Toestemming Machtiging Med Informatie Uitwisseling
PDF – 96,4 KB 310 downloads
Personalia
PDF – 62,2 KB 326 downloads
Formulier Toestemming Machtiging Med Informatie Uitwisseling
PDF – 96,4 KB 286 downloads

Tarieven & vergoeding

Psychotherapiepraktijk drs. D.G. Con is een volledig contractvrije praktijk. Dit geldt voor veel vrijgevestigde praktijken en wil zeggen dat de praktijk géén vaste contracten heeft met zorgverzekeraars. Het niet aangaan van contracten is helaas de enige manier voor vrijgevestigde praktijken om zich te beschermen tegen de hinderlijke en toenemende invloed van zorgverzekeraars op de inhoud en vorm van het werk. Dit heeft als gevolg dat u als patiënt periodiek rechtstreeks een factuur voor de genoten zorg ontvangt. De gefactureerde zorgkosten dient u zelf te voldoen. Vervolgens kunt u de zorgkosten declareren bij uw zorgverzekeraar. Drs. Con hanteert de geldende tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De tariefbeschikking voor het jaar 2022 is te raadplegen via de volgende webpagina: https://puc.overheid.nl/doc/PUC_640959_22

De hoogte van de vergoeding die u als patiënt van de zorgverzekeraar ontvangt, varieert per zorgverzekeraar en is daarnaast afhankelijk van de polis. Een zuivere restitutiepolis biedt de hoogste vergoeding, meestal volledig. Bij de naturapolis of budgetpolis, zal de zorgverzekeraar meestal maar 60% van de zorgkosten vergoeden wanneer u gebruik maakt van een contractvrije zorgverlener. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van de gefactureerde zorgkosten. Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar hoeveel u terugbetaald gaat krijgen, wanneer u in zorg gaat bij een zelfstandig gevestigd psychiater (gespecialiseerde ggz) in een contractvrije praktijk. Op de webpagina van de Contractvrije Psycholoog vindt u een handige tabel met een overzicht van zorgverzekeraars die 100% vergoeden bij contractvrije zorg. Deze webpagina is te raadplegen via: https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2022/

Tarieven jaar 2022 (bron: Nederlandse Zorgautoriteit, NZa, https://puc.overheid.nl/doc/PUC_640959_22 )

Diagnostiek 45 min. regulier tarief code CO 0399 € 233,18
Diagnostiek 60 min. regulier tarief code CO 0529 € 268,31
Diagnostiek 75 min regulier tarief code CO 0659 € 321,13
Diagnostiek 90 min regulier tarief code CO 0789 € 393,82

Behandeling 45 min. regulier tarief code CO 0464 € 198,69
Behandeling 45 min. verlaagd tarief code CO 0465 € 162,21
Behandeling 60 min regulier tarief code CO 0594 € 236,41
Behandeling 60 min verlaagd tarief code CO 0595 € 191,83

Wachttijd

Aanmeldingswachttijd (= tijd tussen het moment dat u zich aanmeldt en het moment dat het intakegesprek plaatsvindt): max. 6 weken. Behandelingswachttijd (= aantal weken tussen het laatste intakegesprek en het eerste behandelcontact): max. 3 weken. 

Vakantie- en afwezigheid

Vakantie en afwezigheid zal ruim vooraf bekend worden gemaakt op dit gedeelte van de webpagina. Incidenteel zal de praktijk op de vrijdagen gesloten zijn in verband met bijscholing. Op vrijdag 4 maart 2022 is de praktijk gesloten.