Praktijkinformatie

Nieuwe aanmeldmogelijkheden psychotherapie

Per 1 oktober 2021 zijn er weer mogelijkheden voor individuele psychotherapie. Therapie kan voornamelijk plaatsvinden op de dinsdag en woensdag. 

Maatregelen in verband met COVID-19

In verband met maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van COVID-19 vinden op dit moment een beperkt aantal therapieafspraken plaats op de praktijklocatie. Andere gesprekken, waaronder intake- en onderzoeksgesprekken, vinden plaats via beeldverbinding. U wordt met klem verzocht NIET naar de praktijklocatie te komen als u last heeft van hoesten, keelpijn, neusklachten of verhoging. Laat de afspraak in deze gevallen omzetten naar een beeldbelafsapraak. 

Profiel

Drs. David Con is psychotherapeut BIG en psychiater. Binnen zijn psychotherapiepraktijk richt hij zich in het bijzonder op degenen die behoefte hebben aan een langer durende psychotherapie en hiervoor specifiek op zoek zijn naar een psychotherapeut in een vrijgevestigde praktijk. Zijn denkkader oftewel oriëntatie is psychoanalytisch. Hij is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Vereniging van Vrijgevestigde Psychiaters Limburg (VVPL) en Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie (VVPT). Daarnaast is hij ook bestuurslid van de Afdeling Psychotherapie van de NVvP. 

Werkwijze

De praktijk gaat in toenemende zorg in online en ook blended vorm aanbieden. Dit laatste maakt het mogelijk voor patiënten van buiten de regio Zuid-Limburg of patiënten die tijdelijk in het buitenland verblijven gebruik te maken van het aanbod. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van beveiligde en speciaal voor de zorg ontworpen beeldbelsystemen.

Bij iedere nieuwe patiënt vindt er een intake plaats bestaande uit vier afzonderlijke diagnostische gesprekken, gevolgd door een adviesgesprek. Hierna kan desgewenst een behandeling/psychotherapie van start gaan. De wekelijkse frequentie voor psychotherapie varieert van één tot twee sessies. 

Aanbod

Het hoofdaanbod is individuele psychotherapie op psychoanalytische grondslag voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek en traumagerelateerde problematiek. Hiernaast is er een aanvullend oftewel flankerend aanbod bestaande uit:

 • Psychiatrisch onderzoek op verzoek van collega psychotherapeuten, psychologen en huisartsen. Dit houdt in dat een patiënt voor een onderzoekstraject gezien wordt. Een psychiatrisch onderzoekstraject bestaat uit gemiddeld vier onderzoeksgesprekken gevolgd door een adviesgesprek met de patiënt. Vervolgens worden de conclusies en het advies teruggekoppeld aan de huisarts en psycholoog/psychotherapeut. Redenen voor een psychiatrisch onderzoek kunnen zijn twijfels of vragen rondom een eerder gestelde diagnose of een behandeling elders die onvoldoende vordert. 
 • Op beperkte schaal aanvullende medicatiebehandeling rondom medicatie op verzoek van huisartsen of collega psychotherapeuten. Aanvullend betekent in dit geval: naast een lopende psychotherapie of psychologische behandeling bij een psycholoog of psychotherapeut. Dit betekent evenwel dat als een nieuwe patiënt, die nog nergens anders in zorg is, enkel medicatiebehandeling zoekt, deze mogelijkheden elders dient te bespreken met de huisarts. De praktijk neemt dan ook géén patiënten aan die alleen medicatiebehandeling zoeken voor ADHD of ADD. 
 • Consulatie en collegiaal overleg voor huisartsen. Huisartsen kunnen desgewenst een specifiek vraag m.b.t. diagnostiek, behandeling of triage aan een psychiater voorleggen. Dit kan voor zowel volwassenen als jeugdigen. Hierna kan de psychiater besluiten om de patiënt in principe eenmalig te zien om de specifieke vraag van de huisarts te beantwoorden. Er is dan geen sprake van een verwijzing. Consultatie is niet bedoeld als crisisinterventie. De patiënt komt bij consultatie niet in zorg bij de psychiater. Uit de consultatie volgt een gericht advies aan de huisarts/consultvrager, zodat deze verder kan met de zorg. Facturatie vindt plaats aan de aanvragend huisarts/consultvrager en niet aan de patiënt. Huisartsen kunnen voor een consultatievraag zowel per e-mail als telefonisch contact opnemen. 
 • Second opinion
 • Supervisie 
 • Leertherapie aan artsen in opleiding tot psychiater.

Doelgroep

Adolescenten, jongvolwassenen en volwassenen. Hiernaast biedt de praktijk sinds 2016 zorg aan een specifieke doelgroep, namelijk zorgpersoneel, inclusief artsen en medisch-specialisten, die een kleinschalige context wensen waar de nodige descretie kan worden geboden. 

Wanneer psychotherapie?

Indicaties voor een (psychoanalytische) psychotherapie zijn terugkerende psychische problemen als angst, somberheid, onverklaarde lichamelijke klachten en identiteitsproblemen in bredere zin. Vooral wanneer kortdurende behandelingen niet geholpen hebben. Identiteitsproblemen kunnen concreet ervaren worden als onbegrepen of negatieve gevoelens over zichzelf en anderen, niet snappen waarom je doet zoals je doet en het gevoel vast te lopen in het eigen leven. Er kan ook sprake zijn van terugkerende problemen in contact met anderen, rond relaties, studie en werk. Belangrijk voor een psychotherapie is dat de persoon in kwestie een eigen vraag heeft, een persoonlijk lijden ervaart en gemotiveerd is om voor langere duur in een psychotherapie te investeren. 

Indicatiegebieden voor verwijzers

Verwijzers kunnen verwijzen bij een vermoeden van: persoonlijkheidsproblematiek of (in ontwikkeling zijnde) persoonlijkheidsstoornis, trauma-gerelateerde problematiek, medisch onverklaarde lichamelijke klachten, angst- en stemmingsproblematiek en psychotische problematiek. 

Contra-indicaties

In de volgende gevallen is de setting van een vrijgevestigde psychotherapiepraktijk niet geschikt om gepaste zorg te bieden:

 • leeftijd < 12 jaar
 • stoornissen in middelengebruik en ernstige verslaving 
 • ernstige eetstoornis
 • verstandelijke beperking
 • acute crisis, regelmatige terugkerende crises of noodzaak crisisopname, 24-uurs zorg of dagbehandeling
 • ernstige gedragsproblematiek, in het bijzonder ernstige agressie
 • patiënten bij wie er enkel een vraag is naar medicatie, bijvoorbeeld ADHD-medicatie

In bovengenoemde gevallen dient u zich door uw huisarts te laten verwijzen naar een gespecialiseerd centrum, ziekenhuis of crisisdienst.

Verwijzing

In Nederland dient u als patiënt over een verwijsbrief te beschikken om gebruik te maken van specialistische zorg. Dit laatste is een standaardeis van zorgverzekeraars. Een verwijsbrief kan afgegeven worden door een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. In de verwijsbrief dient het volgende te staan: 1. verwijzing voor S-GGZ (= gespecialiseerde GGZ), 2. de DSM-classificatie die door de huisarts/verwijzer vermoed wordt, 3. de AGB-code van de verwijzer, 4. de handtekening van de verwijzer en 5. datum verwijzing. Een verwijsbief is niet noodzakelijk in alle gevallen waarbij u de kosten niet gaat of kunt declareren bij een zorgverzekeraar in Nederland. 

Verwijzende collega's mogen desgewenst per e-mail of telefonisch overleggen alvorens een patiënt te verwijzen. Men kan het beste de verwijsbrief meegeven aan de patiënt, maar indien gewenst ook rechtstreeks naar het praktijk e-mailadres mailen. 

Aanmelding

Aanmelding dient per e-mail plaats te vinden via: praktijk@davidcon.com. Uw aanmelding is compleet als u zowel een geldige verwijsbrief als onderstaande drie formulieren ingevuld en als scan (bij voorkeur PDF-formaat) meestuurt. Binnen enkele dagen na uw aanmelding krijgt u bericht per mail of telefonisch. Aanmelding betekent niet dat u daadwerkelijk in zorg genomen kunt worden. Pas na de kennismaking en intake krijgt u in een adviesgesprek te horen in hoeverre u  daadwerkelijk in behandeling kan worden genomen. Reden voor dit laatste is dat er problematieken zijn die niet binnen een kleine praktijk behandeld kunnen worden. 

Formulier Toestemming Machtiging Med Informatie Uitwisseling
PDF – 96,4 KB 120 downloads
Personalia
PDF – 62,2 KB 132 downloads
Formulier Toestemming Machtiging Med Informatie Uitwisseling
PDF – 96,4 KB 120 downloads

Tarieven

De praktijk is geheel contractvrij. Psychotherapiepraktijk drs. D.G. Con is hiermee een ongecontracteerde praktijk. Dat wil zeggen dat de praktijk géén vaste contracten heeft met zorgverzekeraars. De patiënt ontvangt aan het einde van het traject rechtstreeks een factuur voor de genoten zorg. De gefactureerde zorgkosten dient de patiënt zelf te voldoen. Vervolgens kan de patiënt de zorgkosten declareren bij de zorgverzekeraar. Drs. Con hanteert de geldende maximale tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De hoogte van de vergoeding die de patiënt van de zorgverzekeraar ontvangt, is afhankelijk van de polis. Bij een restitutiepolis heeft, zal de zorgverzekeraar in de meeste gevallen alle zorgkosten achteraf vergoeden. Bij een een naturapolis of budgetpolis, zal de zorgverzekeraar meestal maar 60% van de zorgkosten vergoeden wanneer de patiënt gebruik maakt van een contractvrije zorgverlener. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van de gefactureerde zorgkosten. Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar hoeveel u terugbetaald gaat krijgen, wanneer u in zorg gaat bij een zelfstandig gevestigd psychiater (gespecialiseerde ggz) in een contractvrije praktijk. 

Op de webpagina van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) treft u een tabel aan met de geldende tarieven voor specialistische GGZ in het jaar 2021. Tot en met 31 december 2021 wordt het tarief bepaald door het totale aantal minuten dat de zorgverlener aan u besteedt. Afhankelijk van het totale aantal minuten is een specifiek tarief van toepassing, zoals vermeld in de tabel. Het tarief is ook afhankelijk van de diagnosegroep.  Voor zorg met aanvang in het jaar 2021 geldt onderstaande tabel. Momenteel is nog niet bekend wat de zorgverzekeraars gaan vergoeden in het jaar 2022. Updates hieromtrent vindt u op de site van de 'Contractvrije psycholoog':  https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2022/

N Za Tariefbeschikking S GGZ 2021
PDF – 377,6 KB 34 downloads

Wachttijd

Aanmeldingswachttijd (= tijd tussen het moment dat u zich aanmeldt en het moment dat het intakegesprek plaatsvindt): max. 6 weken. Behandelingswachttijd (= aantal weken tussen het laatste intakegesprek en het eerste behandelcontact): max. 3 weken. 

Vakantie- en afwezigheid

Vakantie en afwezigheid zal ruim vooraf bekend worden gemaakt op dit gedeelte van de webpagina. Incidenteel zal de praktijk op de vrijdagen gesloten zijn in verband met bijscholing.