Praktijkinformatie

Update aanmeldmogelijkheden psychotherapie of diagnostiek

01-05-2023: Er zijn momenteel slechts beperkte mogelijkheden voor individuele psychotherapie, met ruimte op de dinsdagmiddag en online op de vrijdag, met aanvang pas per oktober 2023. Voor diagnostisch onderzoek is er momenteel nog ruimte. 

Maatregelen ter voorkoming van Covid-19

U wordt met klem verzocht NIET naar de praktijk te komen als u last heeft van klachten als hoesten, keelpijn, neusklachten of verhoging. Ook als u 'gewone' griep denkt te hebben. Laat de afspraak in deze gevallen omzetten naar een beeldbelafspraak. Zo voorkomt u dat de behandelaar door besmetting tijdelijk wegvalt of dat andere patiënten met een kwetsbare gezondheid onnodig risico's lopen. 

Profiel

Drs. D.G. Con is psychotherapeut BIG en psychiater. Binnen zijn psychotherapiepraktijk richt hij zich in het bijzonder op degenen die nood hebben aan een langer durende psychotherapie en hiervoor specifiek op zoek zijn naar een psychiater-psychotherapeut in een vrijgevestigde praktijk. Zijn denkkader oftewel therapieoriëntatie is psychoanalytisch. Hij is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Vereniging van Vrijgevestigde Psychiaters Limburg (VVPL), Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie (VVPT) en aspirant-lid van TFP Nederland. Daarnaast is hij ook bestuurslid van de Afdeling Psychotherapie van de NVvP en Stichting PILL (www.stichting-pill.nl). Opiniestuk van drs. Con verschenen in Het Parool: https://www.parool.nl/columns-opinie/we-plakken-te-snel-een-etiket-op-kinderen-die-zich-iets-anders-gedragen~bc3963ea/ 

Werkwijze

De praktijk biedt in toenemende mate zorg in online en blended vorm. Dit laatste maakt het mogelijk voor patiënten van buiten de regio Zuid-Limburg om gebruik te maken van het zorgaanbod. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van beveiligde en speciaal voor de zorg ontworpen beeldbelsystemen.

Bij iedere nieuwe patiënt vindt er een intake plaats bestaande uit ongeveer vier afzonderlijke diagnostische gesprekken, gevolgd door een adviesgesprek. Hierna kan desgewenst een behandeling/psychotherapie van start gaan. De wekelijkse frequentie voor psychotherapie varieert van één tot twee sessies. 

Aanbod

Het hoofdaanbod is individuele psychotherapie op psychoanalytische grondslag voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek en traumagerelateerde problematiek. Hiernaast is er een aanvullend oftewel flankerend aanbod bestaande uit:

  • Psychiatrisch onderzoek op verzoek van collega psychotherapeuten, psychologen en huisartsen. Dit houdt in dat een patiënt voor een diagnostisch onderzoekstraject gezien wordt. Hierna worden conclusies en advies teruggekoppeld aanvragend huisarts, psycholoog of psychotherapeut. Redenen voor een psychiatrisch onderzoek kunnen zijn twijfels of vragen rondom een eerder gestelde diagnose of een behandeling elders die onvoldoende vordert. 
  • Second opinion

  • Leertherapie voor aios, vios en andere opleidelingen

  • Afbouw van medicatie. Drs. Con heeft verder als specifieke expertise het afbouwen van medicatie. Afbouw van medicatie is persoonlijke maatwerk en wordt voorafgegaan door een grondig onderzoek. De familie en naasten worden idealiter hierbij betrokken. In uitzonderingsgevallen kan volstaan worden met een afbouwadvies aan de huisarts. In de regel begeleid drs. Con het afbouwproces. 

Drs. Con neemt geen patiënten meer in behandeling die uitsluitend een vraag hebben naar medicatiebehandeling (uitgezonderd afbouw van medicatie). Dit betekent dat u niet in zorg wordt genomen als u enkel medicatie wenst voor adhd/add. 

Doelgroep

Adolescenten, jongvolwassenen en volwassenen. Hiernaast biedt de praktijk sinds 2016 zorg aan een specifieke doelgroep, namelijk zorgpersoneel, inclusief artsen en medisch-specialisten, die een kleinschalige context wensen waar de nodige descretie kan worden geboden. 

Wanneer psychotherapie?

Indicaties voor een (psychoanalytische) psychotherapie zijn terugkerende psychische problemen als angst, somberheid, onverklaarde lichamelijke klachten en identiteitsproblemen in bredere zin. Vooral wanneer kortdurende behandelingen niet geholpen hebben. Identiteitsproblemen kunnen concreet ervaren worden als onbegrepen of negatieve gevoelens over zichzelf en anderen, niet snappen waarom je doet zoals je doet en het gevoel vast te lopen in het eigen leven. Er kan ook sprake zijn van terugkerende problemen in contact met anderen, rond relaties, studie en werk. Belangrijk voor een psychotherapie is dat de persoon in kwestie een eigen vraag heeft, een persoonlijk lijden ervaart en gemotiveerd is om voor langere duur in een psychotherapie te investeren. 

Indicatiegebieden voor verwijzers

Verwijzers kunnen verwijzen bij een vermoeden van: persoonlijkheidsproblematiek of (in ontwikkeling zijnde) persoonlijkheidsstoornis, trauma-gerelateerde problematiek, medisch onverklaarde lichamelijke klachten, angst- en stemmingsproblematiek en psychotische problematiek. 

Contra-indicaties

In de volgende gevallen is de setting van een vrijgevestigde praktijk niet geschikt om gepaste zorg te bieden:

  • leeftijd jonger dan 12 jaar of ouder dan 70 jaar 
  • stoornissen in middelengebruik en ernstige verslaving 
  • ernstige eetstoornis
  • verstandelijke beperking
  • acute crisis, regelmatige terugkerende crises, noodzaak aan een crisisopname, 24-uurs zorg of dagbehandeling
  • ernstige gedragsproblematiek, in het bijzonder ernstige agressie.

In bovengenoemde gevallen dient u een verwijzing naar een ggz-instelling, ziekenhuis of crisisdienst te bespreken met uw huisarts.

Verwijzing

In Nederland dient u als patiënt over een verwijsbrief te beschikken om gebruik te maken van specialistische zorg. Dit laatste is een standaardeis van zorgverzekeraars. Een verwijsbrief kan afgegeven worden door een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. In de verwijsbrief dient het volgende te staan: 1. verwijzing voor S-GGZ (= gespecialiseerde GGZ), 2. de DSM-classificatie die door de huisarts/verwijzer vermoed wordt, 3. de AGB-code van de verwijzer, 4. de handtekening van de verwijzer en 5. datum verwijzing. Een verwijsbief is niet noodzakelijk in gevallen waarbij u de kosten niet gaat of kunt declareren bij een zorgverzekeraar in Nederland. 

Verwijzende collega's mogen desgewenst per e-mail of telefonisch overleggen alvorens een patiënt te verwijzen.

Aanmelding

Aanmelding dient per e-mail plaats te vinden via con@psychiatermaastricht.nl.  Uw aanmelding is compleet als u zowel een geldige verwijsbrief als onderstaande drie formulieren ingevuld en als scan (bij voorkeur als PDF-document) meestuurt. Binnen enkele dagen na uw aanmelding krijgt u bericht per mail of telefonisch. Aanmelding betekent niet dat u daadwerkelijk in zorg genomen kunt worden. Pas na de intake krijgt u in een adviesgesprek te horen in hoeverre u  daadwerkelijk in behandeling kan worden genomen. Reden voor dit laatste is dat niet alle problematieken binnen een vrijgevestigde praktijk behandeld kunnen worden. Na de intake is het mogelijk dat u toch naar een instelling of collega elders verwezen moet worden. Desgewenst is een vrijblijvende en korte online kennismaking vooraf mogelijk, zodat u kunt opmaken of u bij de juiste behandelaar bent. 

Een huisarts, bedrijfsarts of medisch-specialist mag voorafgaand aan een aanmelding altijd contact opnemen om te overleggen of bespreken in hoeverre het aanbod van de praktijk passend is. Een verzoek tot intercollegiaal overleg dient plaats te vinden via: con@psychiatermaastricht.nl 

Formulier Toestemming Machtiging Med Informatie Uitwisseling
PDF – 96,4 KB 451 downloads
Personalia
PDF – 62,2 KB 477 downloads
Betalingsvoorwaarden Jaar 2023 Psychotherapiepraktijk Drs D G Con
PDF – 76,7 KB 5 downloads

Tarieven & vergoeding volwassenen (Nederland, 18+)

Psychotherapiepraktijk drs. D.G. Con is een volledig contractvrije praktijk. Dit geldt voor veel vrijgevestigde praktijken en houdt in dat de praktijk géén contracten heeft met zorgverzekeraars. Het niet aangaan van contracten is helaas de enige manier voor vrijgevestigde praktijken om zich te beschermen tegen de hinderlijke en toenemende invloed van zorgverzekeraars op de inhoud en vorm van het werk. Dit heeft als gevolg dat u als patiënt periodiek rechtstreeks een factuur voor de genoten zorg ontvangt. De gefactureerde zorgkosten dient u zelf te voldoen. Vervolgens kunt u de zorgkosten declareren bij uw zorgverzekeraar. Drs. Con hanteert de geldende tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De tariefbeschikking voor het jaar 2022 is te raadplegen via de volgende webpagina: https://puc.overheid.nl/doc/PUC_640959_22

De hoogte van de vergoeding die u als patiënt van de zorgverzekeraar ontvangt, varieert per zorgverzekeraar en is daarnaast afhankelijk van de polis. Een zuivere restitutiepolis biedt de hoogste vergoeding, meestal volledig, al is dit laatste helaas geen garantie. Bij de naturapolis of budgetpolis, zal de zorgverzekeraar meestal maar 60% van de zorgkosten vergoeden wanneer u gebruik maakt van een contractvrije zorgverlener. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van de gefactureerde zorgkosten. Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar hoeveel u terugbetaald gaat krijgen, wanneer u in zorg gaat bij een zelfstandig gevestigd psychiater (gespecialiseerde ggz) in een contractvrije praktijk. Op de webpagina van de Contractvrije Psycholoog vindt u een handige tabel met een overzicht van zorgverzekeraars die 100% vergoeden bij contractvrije zorg. Deze webpagina is te raadplegen via: https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2022/

Drs. Con hanteert onderstaande geldende standaardtarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa):

Tarieven jaar 2023  (bron: Nederlandse Zorgautoriteit, NZa, https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_724624_22/1/ )

Diagnostiek 45 min. regulier tarief code CO 0399 € 247,32
Diagnostiek 60 min. regulier tarief code CO 0529 € 284,62
Diagnostiek 75 min regulier tarief code CO 0659 € 346,76
Diagnostiek 90 min regulier tarief code CO 0789 € 424,98

Behandeling 45 min. regulier tarief code CO 0464 € 210,66
Behandeling 45 min. verlaagd tarief code CO 0465 € 172,17
Behandeling 60 min regulier tarief code CO 0594 € 250,71
Behandeling 60 min verlaagd tarief code CO 0595 € 203,59.

Het aantal zorgverzekeringen dat per 2023 de zorgkosten bij ongecontracteerde zorg voor 100% dekt, is beperkt tot de hieronder genoemde verzekeringen. Dit zijn namelijk per 2023 de enige overgebleven zuivere restitutiepolissen:

Zilveren Kruis - Basis Exclusief € 152.75

a.s.r. - Basisverzekering Restitutie (let op: machtiging vooraf vereist!) €156.50

CZ€ - Zorgkeuzepolis (let op: in de loop van 2023 machtiging vooraf vereist!) € 149.00

IZZ (CZ voor de Zorg) - Zorgkeuzepolis (Let op: machtiging vooraf vereist) € 149.00

Stad Holland - Zorgpolis € 140.75

Aevitae - Basisverzekering Restitutie / Eigen Keuze (let op: machtiging vooraf vereist!) € 149.95

Menzis - Menzis Basis Vrij € 152.75

EUcare - EUcare restitutie € 149.95 (let op: machtiging vooraf vereist!)

Alle zeven hierboven opgesomde verzekeringen zijn zogenaamde restitutiepolissen. Over het algemeen wordt de restitutiepolis aangeraden, omdat bij deze de kosten van behandeling bij een ongecontracteerde zorgverlener -in beginsel- volledig worden vergoed.

Alle andere verzekeringen zijn of combinatiepolissen of naturapolissen. Bij zowel de combinatiepolis als de naturapolis vergoedt de zorgverzekeraar enkel een percentage van de zorgkosten. Hoeveel procent precies vergoedt wordt in geval van ongecontracteerde zorg is na te lezen in de polisvoorwaarden. Het beste advies is echter om vooraf schriftelijk, bijvoorbeeld per mail, bij de zorgverzekeraar te informeren hoeveel procent vergoed wordt en ook hoeveel de patiënt zelf moet bijbetalen. 

Machtigingseis

Vijf van de bovengenoemde aanbieders van restitutiepolissen, i.e. CZ, IZZ, a.s.r. , EUcare en Aevitae, eisen dat de patiënt vooraf toestemming voor zorg vraagt bij de zorgverzekeraar, de zogenaamde machtigingseis. Zonder goedkeuring vooraf van de zorgverzekeraar, CZ, a.s.r., IZZ, EUcare en Aevitae, worden de zorgkosten zelfs met een restitutiepolis niet vergoed. 

Het verkrijgen van toestemming van de zorgverzekeraar houdt meestal in dat u afstand doet van uw recht op privacy, aangezien er gedetailleerde medische informatie, waaronder de verwijsbrief van uw huisarts, diagnostische informatie, behandelplan, DSM-classificatie en dergelijke, door uzelf verstrekt moeten worden aan de zorgverzekeraar. 

Drs. Con verstrekt uit privacyoverwegingen géén medische informatie in het kader van de machtigingseis aan zorgverzekeraars! De patiënt is uiteraard vrij om informatie te verstrekken aan de zorgverzekeraar.

Vergoeding jeugdigen (12 - 17 jaar)

Sinds enkele jaren wordt bij jeugdigen de zorg betaald door de gemeente waar de jongere woont. Gemeenten vereisen allemaal een contract met de praktijken. Doordat het contracteerproces dusdanig bureaucratisch en tijdrovend is, zijn er momenteel nog nauwelijks vrijgevestigde psychiaters die contracten met gemeenten hebben. Drs. Con heeft géén contracten met gemeenten. Dit betekent helaas dat jeugd-ggz hulp vanuit de vrijgevestigde praktijk voor eigen rekening  van de ouders/verzorgers is. Soms lukt het ouders om achteraf de rekening voor jeugd-ggz vergoed te krijgen door hun gemeente. Zorgkosten die u niet anderszins vergoed krijgt, zijn meestal belasting aftrekbaar. De praktijk/drs. Con kan hierbij niet bemiddelen. Het standaardtarief voor jeugd-ggz bedraagt voor behandeling 45 min.  € 162,21 en voor diagnostiek 45 min.  € 233,18. Bij jeugdigen is vaak aanvullend testonderzoek door een psycholoog nodig. De kosten hiervan worden separaat in rekening gebracht door de psycholoog die de testen afneemt. Helaas zijn de problemen met vergoeding van jeugd-ggz al langer bekend en een gevolg van overheidsbeleid, iets waar de praktijk en psychiater zelf geen invloed op hebben. 

Wachttijd

Aanmeldingswachttijd (= tijd tussen het moment dat u zich aanmeldt en het moment dat het intakegesprek plaatsvindt): max. 6 weken. Behandelingswachttijd (= aantal weken tussen het laatste intakegesprek en het eerste behandelcontact): max. 3 weken. 

Vakantie- en afwezigheid

Vakantie en afwezigheid zal ruim vooraf bekend worden gemaakt op dit gedeelte van de webpagina. Incidenteel zal de praktijk op de vrijdagen gesloten zijn in verband met bijscholing. Tijdens vakanties van drs. Con zijn er vaste collega's die waarnemen vanuit hun eigen psychiaterpraktijk.

De praktijk is van maandag 22 mei tot en met vrijdag 9 juni 2023 gesloten. 

In verband met het jaarlijks zomerverlof is de praktijk van woensdag 6 september tot maandag 2 oktober gesloten.