Praktijkinformatie

Tijdelijke aannamestop psychotherapie per 21-01-2021

Op dit moment is aanmelding voor psychotherapie tijdelijk niet meer mogelijk. De praktijk is momenteel vol. Wel is er beperkte ruime voor consultatie en korte onderzoekstrajecten op verzoek van huisartsen, psychologen en psychotherapeuten. Zodra er weer ruimte ontstaat voor psychotherapie, wordt dit op deze site kenbaar gemaakt. 

Maatregelen in verband met COVID-19

In verband met maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van COVID-19 vinden op dit moment enkel een beperkt aantal therapieafspraken op de woensdag plaats in de praktijk. Alle andere gesprekken vinden plaats via beeldverbinding op andere dagen, incidenteel ook in de avonduren. Het dragen van een mondmasker is verplicht in het gebouw. Als u klachten heeft, kan de afspraak niet face-to-face doorgaan. 

Profiel

Drs. David Con is psychotherapeut BIG en psychiater. Binnen zijn psychotherapiepraktijk richt hij zich in het bijzonder op degenen die behoefte hebben aan een langer durende psychotherapie en hiervoor specifiek op zoek zijn naar een psychotherapeut in een vrijgevestigde praktijk. Zijn denkkader oftewel oriëntatie is zowel psychodynamisch als narratief. Psychodynamisch houdt in dat hij gebruik maakt van het rijke en wijdverbreide gedachtengoed van de psychoanalyse. Narratief betekent dat hij gebruik maakt van inzichten uit de narratieve psychotherapie. David Con is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Vereniging van Vrijgevestigde Psychiaters Limburg (VVPL) en Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie (VVPT). 

Aanbod

Het hoofdaanbod is individuele psychotherapie. Hiernaast is er een aanvullend oftewel flankerend aanbod bestaande uit:

 • Psychiatrisch onderzoek op verzoek van andere collega psychotherapeuten, psychologen of huisartsen. Dit houdt in dat een patiënt voor een onderzoekstraject gezien wordt. Een psychiatrisch onderzoekstraject bestaat uit twee tot vier onderzoeksgesprekken van telkens één tot anderhalf uur, gevolgd door een terugkoppelingsgesprek met de patiënt. Vervolgens worden de conclusies en het advies teruggekoppeld aan de huisarts en psycholoog/psychotherapeut. Redenen voor een psychiatrisch onderzoek kunnen zijn herziening van, twijfels of vragen rondom een eerder gestelde diagnose, een behandeling elders die geen effect heeft of onvoldoende vordert . 
 • Aanvullende medicatiebehandeling en advisering rondom medicatie op verzoek van huisartsen of collega psychotherapeuten. Aanvullend betekent in dit geval: naast een lopende psychotherapie of psychologische behandeling bij een psycholoog of psychotherapeut. Dit betekent evenwel dat als u enkel medicatiebehandeling zoekt, u het beste mogelijkheden elders kunt bespreken met uw huisarts. 
 • Second opinion
 • Supervisie
 • Leertherapie
 • Advisering

Doelgroep

Adolescenten, jongvolwassenen en volwassenen. 

Wanneer psychotherapie?

Indicaties voor een (psychoanalytische) psychotherapie zijn terugkerende psychische problemen als angst, somberheid, onverklaarde lichamelijke klachten en identiteitsproblemen in bredere zin. Vooral wanneer kortdurende behandelingen niet geholpen hebben. Identiteitsproblemen kunnen concreet ervaren worden als onbegrepen of negatieve gevoelens over zichzelf en anderen, niet snappen waarom je doet zoals je doet en het gevoel vast te lopen in het eigen leven. Er kan ook sprake zijn van terugkerende problemen rond relaties, studie en werk. Belangrijk voor een psychotherapie is dat de persoon in kwestie een eigen vraag heeft, een persoonlijk lijden ervaart en gemotiveerd is om voor langere duur in een psychotherapie te investeren. 

Indicatiegebieden voor verwijzers

Verwijzers kunnen verwijzen bij een vermoeden van: persoonlijkheidsproblematiek of (in ontwikkeling zijnde) persoonlijkheidsstoornis, trauma-gerelateerde problematiek, medisch onverklaarde lichamelijke klachten, angst- en stemmingsproblematiek, ontwikkelingsproblematiek, hechtingsproblematiek en psychotische problematiek. 

Contra-indicaties

In de volgende gevallen is de setting van een vrijgevestigde psychotherapiepraktijk niet geschikt om gepaste zorg te bieden:

 • leeftijd < 12 jaar
 • ernstige verslaving
 • ernstige eetstoornis
 • verstandelijke beperking
 • acute crisis, regelmatige terugkerende crises of noodzaak crisisopname, 24-uurs zorg of dagbehandeling
 • ernstige gedragsproblematiek, in het bijzonder ernstige agressie
 • patiënten bij wie er enkel een vraag is naar medicatie, bijvoorbeeld ADHD-medicatie

In bovengenoemde gevallen dient u zich door uw huisarts te laten verwijzen naar een gespecialiseerd centrum, ziekenhuis of crisisdienst.

Verwijzing

In Nederland dient u over een verwijsbrief te beschikken om gebruik te maken van specialistische zorg. Een verwijsbrief kan afgegeven worden door een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. In de verwijsbrief dient het volgende te staan: 1. verwijzing S-GGZ (= gespecialiseerde GGZ), 2. de DSM-classificatie die door de huisarts/verwijzer vermoed wordt, 3. AGB-code van de verwijzer, 4. handtekening van de verwijzer en 5. datum verwijzing. 

Een verwijsbief is niet noodzakelijk in alle gevallen waarbij u de kosten niet gaat declareren bij een zorgverzekeraar. Het gaat hierbij om adviserende gesprekken, supervisie en dergelijke.

Aanmelding

Aanmelding dient per e-mail plaats te vinden via: praktijk@davidcon.com. U mag eventueel ook gebruik maken van het contactformulier onder 'Contact'. Uw aanmelding is compleet als u zowel een geldige verwijsbrief als onderstaande drie formulieren ingevuld en als scan (bij voorkeur PDF-formaat) meestuurt. Binnen enkele dagen na uw aanmelding krijgt u bericht per mail. 

Formulier Toestemming Machtiging Med Informatie Uitwisseling
PDF – 96,4 KB 82 downloads
Personalia
PDF – 62,2 KB 92 downloads
Formulier Toestemming Machtiging Med Informatie Uitwisseling
PDF – 96,4 KB 81 downloads

Tarieven

De praktijk is geheel contractvrij. Dat wil zeggen dat de praktijk geen vaste contracten heeft met zorgverzekeraars. U ontvangt als patiënt aan het einde van het behandeltraject rechtstreeks een factuur voor de genoten zorg. De gefactureerde zorgkosten dient u zelf te voldoen. Vervolgens kun u zelf de zorgkosten declareren bij uw zorgverzekeraar. Drs. Con hanteert de geldende maximale tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). De hoogte van de vergoeding die u van uw zorgverzekeraar krijgt, is afhankelijk van uw polis. Indien u een restitutiepolis heeft, zal de zorgverzekeraar in de meeste gevallen alle zorgkosten achteraf vergoeden. Heeft u echter een naturapolis of budgetpolis, dan zal de zorgverzekeraar meestal maar 60% van de zorgkosten vergoeden wanneer u gebruik maakt van een contractvrije zorgverlener. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van de gefactureerde zorgkosten. 

Op de webpagina van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) treft u een tabel aan met de geldende tarieven voor het jaar 2020. Tot en met 31 december 2021 wordt het tarief bepaald door het totale aantal minuten dat de zorgverlener aan u besteedt. Afhankelijk van het totale aantal minuten is een specifiek tarief van toepassing, zoals vermeld in de tabel. Het tarief is afhankelijk van de diagnosegroep.  Voor zorg met aanvang in het jaar 2020 geldt de volgende tabel: file:///C:/Users/D/Downloads/Bijlage%201%20Diagnose%20behandeling%20combinaties%20dbcs%20(4).pdf

Wachttijd

Aanmeldingswachttijd (= tijd tussen het moment dat u zich aanmeldt en het moment dat het intakegesprek plaatsvindt): max. 6 weken. Behandelingswachttijd (= aantal weken tussen het laatste intakegesprek en het eerste behandelcontact): 0 weken. 

Vakantie- en afwezigheid

Vakantie en afwezigheid zal ruim vooraf bekend worden gemaakt op dit gedeelte van de webpagina. Incidenteel zal de praktijk op de vrijdagen gesloten zijn in verband met bijscholing. De eerstvolgende dag dat de praktijk gesloten zal zijn is: vrijdag 28 mei 2021.